Cihaz Kiralama Sözleşmesi

1.Taraflar

Bir yanda ………………….. adresinde mukim Kiraya Veren sıfatıyla ….. (bundan sonra “Kiraya Veren” olarak anılacaktır) ile diğer yanda ….. adresinde mukim Kiracı sıfatıyla ….. (bundan sonra “Kiracı” olarak anılacaktır) arasında ….IMEI/Seri numaralı …. model elektronik cihazın (bundan sonra “Cihaz” olarak anılacaktır) belirli bir süre ile kullanılması hususunda bir Cihaz Kiralama Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin taraflarından her biri ayrı ayrı “Taraf”ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu aşağıda özellikleri yer alan Cihaz’ın Sözleşme içerisinde belirlenen koşullar dahilinde kullanılmak üzere kiralanması ve Taraflar’ın bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

Cihaz:
Aksesuar:
Marka Model:
Seri No:

3.SÖZLEŞME BEDELİ

İşbu Sözleşme Sözleşme’nin konusunu oluşturan Cihaz’ın Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde ve sözleşmede belirlenen süre için kiralanması karşılığında Kiracı, Kiraya Veren’e toplam …..- TL (..türklirası) olmak üzere kira bedeli ödemeyi kabul etmektedir. Kiracı, belirlenen bu kiralama bedelini işbu Sözleşme'nin imzasını takiben en geç Cihaz'ın teslim alınması anına kadar ilk ödeme şeklinde, kalan tutarları da aylık ödeme şeklinde ödemeyi kabul eder.

4.SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşmenin geçerlilik süresi, imzalandığı tarihten itibaren … yıldır.

İşbu Sözleşme konusu Cihaz …/…/… tarihi itibariyle ile, Kiracı tarafından …. süre ile kullanılacaktır. Bu kapsamda Kiracı sözleşme konusu Cihaz’ı en geç …/…/…. tarih, …:00 saatine kadar Kiraya Veren’e teslim etmekle yükümlüdür.

Kira Başlangıç Tarihi: ……/……/……
Kira Bitiş Tarihi: ……/……/……

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. İşbu Sözleşme konusu Cihaz, Kiracı’nın belirmiş olduğu adrese teslim edilecek olup belirlenen kiralama süresi sonunda Kiraya Veren tarafından teslim alınacaktır.

b. Kiraya Veren, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı Kiracı’ya teslim ederken teslim ettiğine dair Sözleşme ekinde (Ek-1) yer verilen teslim tutanağını imzalamakla yükümlüdür.

c. Kiraya Veren, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı fabrika ayarlarında kullanılabilir bir halde Kiracı’ya teslim etmekle yükümlüdür.

d. Kiraya Veren, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen kiralama süresi içerisinde Sözleşme konusu Cihaz’da kullanım hatası niteliğinde olmayan bir arıza, hasar meydana gelmesi durumunda Kiracı’ya en geç 5 (beş) iş günü içerisinde benzer niteliklere haiz yedek bir cihaz sağlamakla yükümlüdür.

e. Kiracı’nın, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, Kiraya Veren’in kiralama süresi sonundan itibaren Kiracı’ya güncel fiyatlar üzerinden yeni bir teklif verme hakkı bulunmaktadır.

f. Kiraya Veren, işbu Sözleşme bitiminde Sözleşme konusu Cihaz’ı teslim alırken teslim aldığına dair Sözleşme ekinde (Ek-2) yer verilen geri alma / iade teslim tutanağını imzalamakla yükümlüdür.

5.2. KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Kiracı, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı Kiraya Veren’den teslim alırken teslim aldığına dair Sözleşme ekinde (Ek-1) yer verilen teslim tutanağını imzalamakla yükümlüdür.

b. Kiracı, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı Kiraya Veren’den teslim adlıktan sonra normal koşullarda ilk fırsatta test etmekle yükümlü olup bunun sonucunda Cihaz’da herhangi bir arızanın meydana geldiğini tespit etmesi halinde bu durumu direkt Kiraya Veren’e bildirmek yükümlülüğündedir. Bu kapsamda Cihaz’da gerçekten bir arıza çıkmış ise Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya yeni bir eşdeğer Cihaz sağlanacaktır

c. Cihaz’da Kiracı’nın kullanımından kaynaklanan bir zarar veya ayıp oluşması durumunda, Kiracı derhal Kiraya Veren’e bildirmek yükümlülüğündedir. Bu durumda hasarın giderilmesi mümkünse giderme masrafları ile mümkün değilse Cihaz bedeli Kiracı tarafından karşılanacaktır. Cihaz’ın Kiracı’dan kaynaklı kullanılamaz halde olması durumunda Kiracı Cihaz’ın kullanılabilir hale gelmesi için gereken süre kadar kira bedelini de ödemekle yükümlüdür.

d. Cihaz’ın kaybolması, çalınması veya herhangi bir sebeple Kiracı’nın elinden çıkması durumunda Kiracı derhal Kiraya Veren’e bildirmek yükümlülüğündedir. Kiracı bu durumda, Kiraya Veren’e 12 aylık brüt kira bedeli üzerinden cezai şart ödeyecektir.

e. Kiracı, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı teslim ederken, aynen teslim aldığı gibi orijinal kutusu ile tam ve eksiksiz, her türlü ayıptan âri şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı, işbu Sözleşme konusu Cihaz’ı kendine ait kişisel verilerinin tamamını silerek, fabrika ayarlarında teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Cihaz’da mevcut bulunan kişisel verilerinin üçüncü kişi/kişilere ulaşması durumunda Kiraya Veren sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı’nın kiralamış olduğu Cihaz’ı satın alma talebi olursa bu hususu Kiraya Veren’e teklif etme hakkı bulunmaktadır. Bedel Kiraya Veren tarafından belirlenecektir.

f. Kiracı, işbu Sözleşme bitiminde Sözleşme konusu Cihaz’ı teslim ederken teslim ettiğine dair Sözleşme ekinde (Ek-2) yer verilen geri alma / iade teslim tutanağını imzalamakla yükümlüdür.

6.MÜCBİR SEBEP

6.1. Deprem, yangın, sel, su baskını, terör, savaş, seferberlik veya mukayese edilebilir bir içerikte askerî harekât çağrısı, el koyma, ayaklanma ve halk hareketi, korsanlık veya terörizm gibi bir tarafın makul düzeyde kontrolünün ötesinde gelişen olaylar mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir.

6.2. Mücbir sebep durumunda, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini geçici süre ile yerine getiremeyecek Taraf, derhal diğer Taraf’a bilgi verecektir. Mücbir sebep varlığının 30 (otuz) günden fazla sürmesi durumunda Sözleşme herhangi bir tazminat ödemeye gerek olmaksızın derhal feshedilebilecektir.

7. CEZAİ ŞARTLAR VE YAPTIRIMLAR

Kiracı, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen tarihten itibaren önceden bildirim ve ödeme yapılmaksızın uzatılan her gün için günlük kiralama bedeline denk olarak şekilde bedeli cezai şart ödeyeceğini kabul eder.

8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanun, yönetmelik ve mevzuatları uygulanacak olup Sözleşme’den doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme kapsamında doğan her türlü ihtilafta Kiraya Veren’in defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.

9.DİĞER HÜKÜMLER

9.1. İşbu Sözleşme ’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemez.

9.2. Taraflar’dan birinin Sözleşme’den kaynaklanan haklarından birini kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya hoşgörülü davranması durumunda bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

9.3. Taraflar, Sözleşme’de ancak Taraflar’ın yetkililerinin imzaladığı yazılı bir protokol ile olarak değişiklik yapabilirler.

9.4. Tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, adres değişikliği olması durumunda diğer tarafa 5 (beş) gün içerisinde yazılı bir bildirim yapılarak haber verilecektir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda işbu Sözleşme ‘de yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

9.5. Taraflar, işbu Sözleşme nedeni ile birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü veri ve bilginin gizli bilgi olarak kabul edileceğini, bu kapsamda bu bilgileri yasal zorunluluklar gereği resmi makamlar haricinde hiçbir üçüncü kişi/kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme 10 (on) asıl madde ve 2 (iki) ekten ibaret olup tüm maddeler ve ekler bakımından karşılıklı mutabakata varılarak Taraflarca kiralama başlangıç tarihi olan .../…/… tarihinde 3 (üç) nüsha olarak İstanbul’da imza altına alınmıştır. İşbu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

Ek-1: Teslim tutanağı
Ek-2 : Geri teslim / iade tutanağı
KİRAYA VEREN
KİRACI

Bültene Üye Olun...
Yeniliklerimizden Haberdar Olun.

Özel kampanya ve indirimler anında cebinize gelsin!

Kiralık Ürün Talep Sepetim